Студпортал - сайт студентов о высшем образовании и студенческой жизни, студенческий форум, онлайн тесты для студентов.
Banner_1

Студпортал - сайт студентов о высшем образовании и студенческой жизни, студенческий форум, онлайн тесты для студентов. / Интернет-магазин / Дипломы/ Проблеми доказування на стадії порушення кримінальної справи


Проблеми доказування на стадії порушення кримінальної справи
Ссылка на этот товар для:
Просмотра:
Сайта или блога:
Форума:
Продавец: Oughtem
Цена: 450.00 грн. Старая цена: 700.00 грн.
Вы экономите: 250.00 грн. (36%)

ЗМІСТ


ВСТУП 7
РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ПРИРОДА ДОКАЗУВАННЯ В ТЕОРІЇ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 12
1.1. Предмет доказування на стадії порушенні кримінальної
справи 12
1.2. Суб’єкти доказування на стадії порушення
кримінальної справи 21
1.3. Поняття і види доказів, їх джерела на стадії
порушення кримінальної справи 27
1.4. Процес доказування на стадії порушення кримінальної справи 37
Висновки до розділу 1 45
РОЗДІЛ 2. ДОКАЗУВАННЯ ПРИ ПОРУШЕННІ КРИМІНАЛЬНОЇ
СПРАВИ: ПРАКТИЧНА СТОРОНА, ПРОБЛЕМИ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 51
2.1. Проблеми доказування винності обвинуваченого у
скоєнні злочину 51
2.2. Способи збирання доказів на стадії порушення
кримінальної справи 57
2.3. Практичні питання додержання строків розгляду заяв
та повідомлень про злочини 65
Висновки до розділу 2 68
РОЗДІЛ 3. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВИРІШЕННЯ АКТУАЛЬНИХ
ПРОБЛЕМ ДОКАЗУВАННЯ НА СТАДІЇ ПОРУШЕННЯ
КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ 70
Висновки до розділу 3 74
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 76
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 82
Додаток А. Постанова про уточнення матеріалів кримінальної справи 87

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Асмус В.Ф. Логика. – М. – 1947. – С. 32.
2. Бедняков Д.Н. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. – М. – 1991. – С. 199.
3. Винберг А.М., Шавер Б.М. Криминалистика. - М., 1962. - С.16.
4. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д.. Элькинд П.С. Проблемы доказывания в советском уголовном процессе. – Воронеж. – 1978. – С. 211.
5. Громов Н.А.Уголовный процесс России. - М. - 1998.
6. Давимука І. Допустимість доказів у кримінальному процесі: спірні проблеми// Право України. – 2002. – №12. – С. 125 – 129.
7. Ефанова В.А. Возбуждение уголовного дела судом. - Воронеж. - 1988. - с. 4.
8. Жигалов А. Слідчі дії, що можуть проводитися до порушення кримінальної справи // Юридичний вісник. – 2005. – №19. – С. 12.
9. Закон України „Про аудиторську діяльність” №3125-XII від 1993.04.22// Відомості Верховної Ради України, 1993, №23 (08.06.93), ст. 243.
10. Закон України „Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними” №62/95-ВР від 1995.02.15 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №10 (07.03.95). – ст. 62.
11. Закон України „Про оперативно-розшукову діяльність” №2135-XII від 1992.02.18// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №22 (02.06.92). – ст. 303.
12. Закон УРСР „Про міліцію” № 565-XII від 1990.12.20// Голос України, 04.01.1991. – №3.
13. Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні: Затв. Наказом ГоловКРУ від 03 жовтня 1997 №121.
14. Іщенко В. Принцип допустимості і достатності засобів кримінально-процесуального доказування// Право України. – 2003. – №7. – С. 90 – 93.
15. Йоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права.- Москва. - 1967. - с. 217.
16. Карнеева Л М. Н. Источники доказательств. – М, 1985. – С. 7, 67.
17. Карнеева Л.М Развитие основных понятий теории доказательств в советском уголовном процессе//Сов. юстиция. – 1978. – № 2. – С. 28.
18. Карнеева Л.М. Привлечение к уголовной ответственности. Законность и обоснованность. – М. – 1971. – С. 29 – 30.
19. Кобликов А.С. Законодательство об уголовном судопроизводстве и понятие теории доказательств в кн.: „Актуальные проблемы доказывания в советском уголовном процессе”. - М., 1981. - с. 13.
20. Кокорев Л.Д., Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывания. – Воронеж. – 1995.
21. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 ETS №005// Офіційний вісник України. – 1998. – №13 (16.04.98 ).
22. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР// Голос України. – 1996. – 07. – 13. – №128.
23. Копьева А.Н. Доказывание по уголовным делам в вышестоящем суде. – Иркутск, 1990. – С. 18 – 19.
24. Коршик М.Г., Стопичев С.С. Изучение личности обвиняемого. – М. 1961. – С. 21.
25. Кримінальний кодекс України № 2341-III від 2001.04.05// Офіційний вісник України. – 2001. – № 21 (08.06.2001). – ст. 920.
26. Кримінальний кодекс України від 28.12.1960// Відомості Верховної Ради УРСР. - 1961. - №2. - ст. 14.
27. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960// Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. – №2. – ст. 15.
28. Ларин А.М. Презумпция невиновности. – М.: Наука. - 1982. - с. 12.
29. Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.060101 – Правознавство/ Укл. С.І. Єршова, Р.М. Максакова. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2005. – 52 с. – С. 6 – 8.
30. Миньковский Г.М. Пределы доказывания в советском уголовном процессе. - М. - 1956. - с. 36.
31. Михайленко А.Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. - Саратов. - 1975. - с. 5.
32. Михайловская И.Б. Предмет и пределы доказывания в советском уголовном процессе: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – М, 1958. – 20 с. - С. 5.
33. Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессу: Науч.-практ. пособ. – М., 2000. – С. 25.
34. Орлов Ю.К. Структура судебного доказывания и понятие судебного доказательства // Вопросы борьбы с преступностью. – Вып. 28. – М., 1978. – С. 91.
35. Полянский Н.Н. Очерк развития науки уголовного процесса. - М., 1960. - с. 14.
36. Попелюшко В. Предмет доказування в кримінальному процесі (процесуальні та кримінально-правові аспекти). – Острог. – 2001. – С. 157.
37. Попов В. Щодо додержання строків розгляду заяв та повідомлень про злочини// Право України. – 2002. – №11. – С. 129.
38. Постанова Пленуму Верховного Суду УРСР „Про додержання судами України процесуального законодавства, яке регламентує судовий розгляд кримінальних справ” №11 від 27.11.1985// Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2001. – 00. – №1.
39. Постанова Пленуму Верховного Суду УРСР „Про застосування судами України кримінально-процесуального законодавства, що регулює повернення справ на додаткове розслідування” №3 від 25.03.1988.
40. Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень: Затв. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 1995 року №6
41. Практика судів України в кримінальних справах. – К. – 1996. – С. 227.
42. Рыжаков А.П. Уголовный процесс: возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела. Учебное пособие. Тула. - 1996.
43. Савицкий В.М. Презумпция невиновности. - М. - 1997. - с. 14.
44. Советский уголовный процесс. Под ред. Д.С.Карева. - М. -1975. - с. 180.
45. Строгович А.С. Теория судебных доказательств. – М. – 1991. – С. 81 – 82.
46. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. - М. - 1968. - Т.1. - С. 470.
47. Строгович М.С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. - Москва. - 1951. - с.33.
48. Теория доказательств в советском уголовном процессе. – М. – 1973.
49. Терзиев М.В. Лекции по криминалистике. - М., 1951. - С. 6.
50. Уголовно-процессуальное право: Учебник / Под общ. ред. проф. П.А. Лупинской. — М.: Юристъ. - 1997. - с. 31.
51. Ульянова Л.Т. Оценка доказательств судом первой инстанции. – М., 1959. – С. 6.
52. Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. – 2-е изд., доп. – Казань, 1976. – С. 10 – 11.
53. Фурса Є.І. Коментар цивільного процесуального кодексу України// Нотаріат, адвокатура, суд. – 2006. – 4. – С. 1.
54. Цветков П.П. Исследование личности обвиняемого. – Л., 1973. – С. 96.
55. Чучукало О. Встановлення істини як мета доказування// Право України. – 2006. – №1. – С. 57.
56. Шейфер С.А. Использование непроцессуальных познавательных мероприятий в доказывании по уголовному делу // Государство и право. – 1997. – № 9. – С. 59.
добавить в корзину
Вы здесь: Студпортал - сайт студентов о высшем образовании и студенческой жизни, студенческий форум, онлайн тесты для студентов. / Интернет-магазин / Проблеми доказування на стадії порушення кримінальної справи

Оценка:
Вы также можете продавать свои работы на Студпортале! Для этого прочтите условия предоставления статуса продавца
 

ваша корзина пуста

Воспользуйтесь поиском!