Студпортал - сайт студентов о высшем образовании и студенческой жизни, студенческий форум, онлайн тесты для студентов.
Banner_1

Студпортал - сайт студентов о высшем образовании и студенческой жизни, студенческий форум, онлайн тесты для студентов. / Интернет-магазин / Дипломы/ Правове регулювання договорів оренди


Правове регулювання договорів оренди
Ссылка на этот товар для:
Просмотра:
Сайта или блога:
Форума:
Продавец: Oughtem
Цена: 400.00 грн. Старая цена: 700.00 грн.
Вы экономите: 300.00 грн. (43%)

ЗМІСТ


ВСТУП 3
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 7
1.1. Сутність, предмет та специфіка договору найму 7
1.2. Істотні умови договору оренди 12
1.3. Підстави припинення та розірвання договору оренди 16
Висновки до розділу 1 24
Розділ 2. СПЕЦИФІКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ
ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 28
2.1. Договір оренди державного і комунального майна 28
2.2. Правова специфіка договору прокату 35
2.3. Особливості укладення договору найму (оренди)
земельної ділянки 40
2.4. Оренда будівель або інших капітальних споруд 47
2.5. Найм (оренда) транспортного засобу 51
2.6. Лізинг як різновид оренди 56
Висновки до розділу 2 66
Розділ 3. РОЗВИТОК ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ ТА ЇХ
ЗНАЧЕННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ
ДЕРЖАВИ 71
Висновки до розділу 3 74
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 76
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 83
Додаток А. 88


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конвенція UNIDROIT щодо міжнародної оренди обладнання від 28.05.1988// Аренда жилых и нежилых помещений: Сборник нормативных документов с комментариями, Москва. - 1996 г.
2. Цивільний кодекс України від 2003.01.16// Офіційний вісник України. - 2003. - №11 (28.03.2003). - ст. 461.
3. Домбругова А. Умови передачі та повернення орендованого майна// Юридичний вісник України. - 2005. - №8 (26 лютого — 4 березня). - С. 14.
4. Постанова Верховної Ради України „Про право власності на окремі види майна” №2471-XII від 17 червня 1992 року// Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 35. - ст. 517.
5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-IV// Офіційний вісник України. – 2003. - №11 (28.03.2003). - ст. 462.
6. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: учебник. - Х.: ООО „Одиссей”, 2004. - 960 стр.
7. Підопригора О.А. Цивільне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вентурі., 1996. - 480 с.
8. Закон України „Про оренду державного та комунального майна” №2269-XII від 10.04.1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №30 (28.07.92). - ст. 416.
9. Закон України „Про підприємництво” №698-XII від 7 лютого 1991 року// Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991 р. - №14. - стор. 168.
10. Закон України „Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” №60/95-ВР від 15 лютого 1995 року// Відомості Верховної Ради України. - №10. – ст. 60.
11. Водний кодекс України від 13.06.1995// Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №24. – ст. 189.
12. Закон України „Про господарську діяльність у Збройних Силах України” №1076-XIV від 21 вересня 1999 року// Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №48. - ст. 408.
13. Роз’яснення Вищого арбітражного суду України „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням угод недійсними” від 12. 03.1999 р.// Вісник Вищого арбітражного сулу України”. - 2000 р. - № 4.
14. Луць В. Проблеми договірного регулювання майнових відносин // Українське комерційне право. - 2000. - № 4. - С. 24.
15. Цивільне право України. Навчальний посібник за загальною редакцією Бірюкова І.А., Заїки Ю.О. - К., 2004.
16. Цивільний кодекс України: Коментар. Вид. 2-ге із змінами станом на 15.01.2004 / За заг. ред. Харитонова Є.О., Калітенко О.М. - Х., 2004.
17. Господарський кодекс України; Коментар/ За заг. ред. Саніахметової Н.О. - X., 2004.
18. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996// Голос України. - від 13.07.96. - №128.
19. Рішення Конституційного Суду України № 15-рп/2002 від 09.07.2002 р. у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю „Торговий Дім „Кампус Коттон клаб” щодо офіційного тлумачення положення ч. 2 ст. 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів)// Вісник Конституційного суду України. - 2002 р. - №4. - стор. 17.
20. Новицкий И.Б. Роль советского гражданского права в осуществлении хозрасчёта и режима экономики. - Госюриздат, 1955.
21. Гавзе В.И. Социалистический гражданско-правовой договор. Автореферат дис... Докт. Юрид. Наук. - М., 1963.
22. Камалитдинова Р.А. Доктрина невозможности исполнения обязательств/ Актуальные проблемы гражданского права. - М.: Норма, 2002.
23. Карпенчук В. Зміна або розірвання договору за Цивільним кодексом України// Право України. - 2003. - №8. - с. 118 - 119.
24. Бородовський С. Окремі питання зміни і розірвання договору в цивільному праві України// Право України. - 2005. - №3. - с. 43-46.
25. Постанова Кабінету Міністрів України „Про управління корпоративними правами держави” №791 від 15 травня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - №20. – ст. 827.
26. Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України №02-5/237 від 25 травня 2000 року „Про деякі питання практики застосування Закону України „Про оренду державного та комунального майна”.
27. Постанова Кабінету Міністрів України №271 від 29 лютого 1996 року „Про затвердження Положення про порядок і умови надання пільг щодо орендної плати орендарям майна державних підприємств” // Урядовий кур’єр. – 1996. - №58.
28. Кабалкин А.Ю. Юридический энциклопедический словарь. - М.: Сов. энциклопедия, 1984. - 415 с.
29. Земельний кодекс України №2768-III від 30.11.2001// Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 3. - ст. 27.
30. Закон України „Про оренду землі” №161-XIV від 6 жовтня 1998 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №46. – ст. 280.
31. Лист Вищого арбітражного суду України №01-8/10 від 14.01.1999 року „Про Закон України „Про оренду землі”.
32. Закон України „Про лізинг” №723/97- ВР від 16 грудня 1997 року// Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №16. – ст. 68.
33. Несвицька Н. Оренда землі: неоднозначність законодавства// Юридичний вісник України. - 2005. - №41. - с. 15.
34. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку державної реєстрації договорів оренди землі” №2073 від 25 грудня 1998 року// Офіційний вісник України. – 1999. - №52.
35. Закон України „Про плату за землю” №2535-XII від 3 липня 1992 року// Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №38. – ст. 560.
36. Цивільний кодекс Української РСР №17141/2000 від 18.07.1963// Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1963. — №30. - Ст. 64.
37. Витрянский В. Отдельные виды договора аренды// Хозяйство и право. - 1996 г. - №3. - с. 8-9.
38. Витрянский В.В. Договор аренды и его виды: прокат, фрахтование на время, аренда зданий, сооружений и предприятий, лизинг. Изд. 3-е, стереотипное. - М: Статус, 2001.
39. Смирнов В.В., Лукина З.П. Аренда недвижимости (зданий, сооружений, нежилых помещений) - М.: Ось-89, 1998. - С.45.
40. Ісрафілов І. Аренда нежилых помещений// Хозяйство и право. - 1997. - №10. - с.118.
41. Глинкин А.А. Договоры аренды зданий и сооружений: проблемы и тактики их решения//Бухгалтерский учет. - 2000. - №1.
42. Калачева С.А. Арендные сделки. - М., 1996.
43. Кодекс торговельного мореплавства України №176/95-ВР від 23 травня 1995// Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 47. – ст. 349.
44. Піджаренко О. Найм (оренда) транспортного засобу// Іменем закону. - 2005. - №39/5477. - с. 23.
45. Ковалёв В.В. Введение в финансовый менеджмент. – Москва. - 1999.
46. Закон України „Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг” №3301-IV від 11 січня 2006 року// Урядовий кур’єр. - 2006. - №49.
47. Конвенція УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг від 28 травня 1988 року// Офіційний вісник України. - 2006. - №6. - стор. 11. – ст. 278.
48. Гражданское право. Учебник/ Ответственный редактор Е.А. Суханов. – Москва. - 2000. - Том II, Полутом 1.
49. Чекмарёва Е. Н. Лизинговый бизнес. – Москва. - 1994.
50. Цивільне право України/ О.Г. Братель, С.В. Губарєв, В.П. Мироненко та ін.: Посіб. для підготов. до іспитів. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. - 256 с.
51. Петров М. Понятие лизинга и сферы его применения // Российская юстиция. - 1995. - №4. - С. 14.
52. Кабатова Е. В. Лизинг: правовое регулирование, практика. – Москва, 1998. - С. 29.
53. Егорова П. В., Курило В. В. Некоторые аспекты правового регулирования договора лизинга // Юрист. - 2000. - №2. - С. 35 - 36.
54. Анисимов М., Маслова И. Лизинговые операции в финансовой и бухгалтерской отчетности: американский опыт и российская практика // Финансовый бизнес. - 2001. - №11. - С. 29-32.
55. Комаров В.В. Межгосударственный лизинг в СНГ (начало, проблемы, перспективы) // Государство и право. - 1998. - №9. - стр. 103.
56. Васильев Н.М., Катырин С.Н., Лепе Л.Н. Лизинг как механизм развития инвестиций и предпринимательства // М. - 1999. - стр. 15.

добавить в корзину
Вы здесь: Студпортал - сайт студентов о высшем образовании и студенческой жизни, студенческий форум, онлайн тесты для студентов. / Интернет-магазин / Правове регулювання договорів оренди

Оценка:
Вы также можете продавать свои работы на Студпортале! Для этого прочтите условия предоставления статуса продавца
 

ваша корзина пуста

Воспользуйтесь поиском!